Pranešk apie korupciją pranešk@stt.lt tel. (8 5) 266 3333

Parašyta į Naujienos iš alionmok Penktadienis 27 Gegužė 2016 at 5:08 ryte

Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. 1-160 „Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Alionių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro“ skelbiame parengtą „Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro sąlygų aprašą“.

Parašyta į Naujienos iš alionmok Penktadienis 6 Gegužė 2016 at 7:50 ryte

ŠIRVINTŲ R. ALIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas nustato Širvintų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos reorganizavimą prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro.

2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimi, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4, 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21, 34 punktais.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. pavadinimas – Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Mokyklos g. 24, Alionių I k., Alionių sen.,  LT-19143 Širvintų r.;

3.4. kodas – 190365672;

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonė Registrų centras.

4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. buveinė – Aušros g. 25, Bartkuškio k., Jauniūnų sen., LT-19159 Širvintų r.;

4.4. kodas – 190362181;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonė Registrų centras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Reorganizavimo būdas – reorganizuojama Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro.

6. Po reorganizavimo – Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras (adresas: Aušros g. 25, Bartkuškio k., Jauniūnų sen., LT-19159 Širvintų r.) su Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro Alionių pagrindinio ugdymo skyriumi (adresas: Mokyklos g. 24, Alionių I k., Alionių sen.,  LT-19143 Širvintų r.) tęs veiklą, o Širvintų r. Alionių pagrindinė mokyklą veiklą baigs.

7. Reorganizavimo tikslas – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais ir materialiniais ištekliais užtikrinant kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant geresnės ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo, sudarant sąlygas vietos bendruomenei gauti reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas.

8. Po reorganizavimo veiksiančios Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Širvintų rajono savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS

TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS

9. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiam veiklą Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkciam centrui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

10. Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo pasibaigia nuo jos išregistravimo iš VĮ registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

V SKYRIUS

TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

11. Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamai Širvintų r. Alionių pagrindinei mokyklai turtas bei Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir reorganizuojamos įstaigos valdomas turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka iki 2016 m.  rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai) Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui.

12. Reorganizuojamos Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos finansinius įsipareigojimus po reorganizavimo perima Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras.

13. Visi Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos dokumentai perduodami Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Reorganizuojama Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

15. Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos vadovas raštu informuoja Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos mokinius, jų tėvus apie mokyklos reorganizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Reorganizuojamos Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos vadovas apie darbo santykių pakeitimą ar nutraukimą privalo pranešti darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos ir Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro administracijos reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą veiklą.

18. Reorganizuojama mokykla įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai užtikrinti iki jos reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą.

_________________________________

Širvintų r. Alionių pagrindinės                                        Jonas Grybauskas

mokyklos direktorius

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-                                               Danguolė Kalesnikienė

daugiafunkcio centro direktorė

Šešios netradicinės pamokos Alionių pagrindinėje mokykloje

Parašyta į Naujienos iš alionmok Pirmadienis 11 Balandis 2016 at 6:57 ryte

Pagrindinio ugdymo programų bendruose planuose apibrėžta, kad mokymosi aplinka – tai aplinka mokykloje ar už jos ribų, kurioje įgyvendinamas mokyklos ugdymo turinys. Mokiniams labai svarbu gebėti pritaikyti savo žinias praktikoje, todėl balandžio 8 dieną būrelis Alionių pagrindinės mokyklos mokinių su mokytojomis Lina ir Sigute išvyko į Kauną.

Pirmoji pamoka – Lietuvos aviacijos muziejuje. Visi kartu bandėme rasti atsakymus į klausimą; kodėl skrenda lėktuvas? Mokiniams teko prisiminti fizikos dėsnius, pasitikrino ir istorijos žinias. Pamatėme legendinės „Lituanicos“ kopiją, sukonstruotą ir pagamintą aviatoriaus Kensgailos 1982 m., kuriant filmą „Skrydis per Atlantą“. Aiškinomės kuo skiriasi malūnsparnis nuo sraigtasparnio, apžiūrėjome sklandytuvus, įvairių tipų lėktuvus, mokiniai turėjo galimybę patys pabūti lėktuvo pilotais.

Antroji pamoka – saldžioji – UAB „Saldita“. Išgirdome šokolado atsiradimo istoriją, degustuodami bandėme atspėti kur tikrasis šokoladas, o kur ne, sužinojome kaip gaminami rankų darbo šokoladiniai gaminiai ir patys gaminome.

Trečioji pamoka – Velnių muziejuje ir Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių muziejuje. Smagu, kad pamatę A. Žmuidzinavičiaus paveikslus mokiniai prisiminė, kad dailės mokytojas rodė jų kopijas.

Ketvirtoji pamoka – Žaliakalnio funikulierius. Tai vienas seniausių veikiančių keltuvų Europoje. Jis veikia nuo 1931 metų. Keltuvo trasos ilgis 146 metrai, kelionė trunka 1 minutę 38 sekundes, keltuvas juda 2 m/s greičiu.

Penktoji pamoka – Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Pagrindinis bažnyčios bokštas pakyla į 70 metrų aukštį. Buvome pakilę į bažnyčios terasą, iš kurios atsiveria puikus vaizdas. Terasa įrengta 28 metrų aukštyje (kaip 10 aukštų namas), joje gali tilpti 2000 žmonių. Beje, įsitikinome, kad mūsų mokiniai puikūs sportininkai, nes kai kurie pasirinko lipti laiptais (186 laipteliai) ir buvo greitesni už liftu kilusius.

Šeštoji pamoka – pramogos.

Po šešių pamokų, kurios užtruko ilgiau nei įprastai, kupini įspūdžių ir visai nepavargę, nes autobusas klegėjo nuo pasakojimų ir juoko, grįžome namo.

Alionių pagrindinės mokyklos mokytojos

Lina Jakštienė

Sigutė Davidavičienė

Sveikinimas su Šv. Velykom!

Parašyta į Naujienos iš alionmok Penktadienis 25 Kovas 2016 at 4:52 ryte

Kovo 11-osios minėjimas Alionių pagrindinėje mokykloje

Parašyta į Naujienos iš alionmok Antradienis 15 Kovas 2016 at 8:27 ryte

Kovo 10 d. mokykloje buvo minima Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Rytinis šurmulys bei pasiruošimo darbai skelbė – tai svarbi diena kiekvienam iš mūsų. Šventiniame renginyje skambėjo iškilūs posmai, gražios dainos ir visi prisiminėme šį svarbų istorinį įvykį. “Valstybė – tai sava valiuta”. “Valstybė – tai sienos”. “Valstybė – tai teritorija”. “Valstybė – tai tarptautinis pripažinimas”.

Kovo 11-osios šventė Juodiškių pradinio ugdymo skyriuje

Parašyta į Naujienos iš alionmok Antradienis 15 Kovas 2016 at 6:18 ryte

Juodiškių pradinio ugdymo skyriuje vykusioje netradicinio ugdymo dienoje ,Tėvynės istorija“, skirtoje Kovo 11- ąjai,  mokiniai prisiminė svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, klausėsi pasakojamų istorijų, patys skaitė apie knygnešius, vaikų-tremtinių atsiminimus, žaidė lietuvių liaudies žaidimus… O pirmokė Aistė Kovo 11- ąjai  išmoko Lietuvos himną. Pačių pagamintą širdelę iš įvairiaspalvių žiedų skiriame mūsų Tėvynei Lietuvai.

Sveikinimai kovo 8-osios proga!

Parašyta į Naujienos iš alionmok Antradienis 8 Kovas 2016 at 9:48 ryte

Vasario 16-oji – linksmai, spalvingi, išradingai

Parašyta į Naujienos iš alionmok Trečiadienis 17 Vasaris 2016 at 9:13 vakare

Alionių pagrindinės mokyklos šventės, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai šūkis – „Vasario 16-oji – linksmai, spalvingai, išradingai“. Mokiniai, mokytojai, tėvai, darbuotojai stengiasi pateisinti šį šūkį. Šiemet prie šventės prisidėjo ir neseniai susikūrusi Alionių kaimo bendruomenė.

Tradicija – šiai šventei skirtas bėgimas nuo mokyklos iki seniūnijos, mokyklos ir kaimo medžių puošimas vėliavos spalvomis, bendravimas mokyklos kieme skambant muzikai, degant laužui ir vaišinantis arbata.

Kiekvienais metais stengiames sugalvoti ką nors naujo. Šiais metais vasario 12 d. mokykloje vyko pilietiškumo pamoka, kurią pradėjo mokyklos direktorius Jonas Grybauskas. Mokiniai ir mokytojai prisiminė istorijos akimirkas, deklamavo eiles. Mokinių parlamentas ir Alionių kaimo bendruomenės pirmininkas Martynas Preikšaitis pakvietė visus lankstyti tautinių spalvų gerves už laimingus Lietuvos vaikus (siekis išlankstyti 1000 gervių, kad noras išsipildytų). Visi labai stengėsi. Gervės papuošė mokyklą, seniūniją ir džiugins visus iki Kovo 11-ios.

Alioniškiai įrodė, kad valstybė – tai pirmiausia jos žmonės. Žmonės, kurie ją kūrė, gynė, kurie ja tiki. Tai – mes visi.

Mokinių lūpomis skambėjo gražiausios eilės

Parašyta į Naujienos iš alionmok Trečiadienis 17 Vasaris 2016 at 8:30 vakare

Vasario 4 d. mokykloje vyko skaitovų konkursas, skirtas buvusiam mokyklos mokytojui, poetui Algirdui Kryžanauskui atminti. Jį organizavo ir mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytoja R. Daugėlienė. Renginyje dalyvavo 3-10 kl. mokiniai.

Skaitovų konkursą pradėjo mokyklos direktorius J. Grybauskas. Iš mokinių lūpų skambėjo A. Kryžanausko, S. Nėries, P. Vaičiūno, J. Erlicko, J. Marcinkevičiaus, A. Baltakio, R. Skučaitės, A. Marčėno posmai.

Mokinių deklamuojami tekstai išties buvo raiškūs, skambūs, o kai kurie itin dainingi.  Renginio pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir prisiminimo dovanėlėmis – knygomis.

Vasario 16-oji – linksmai, spalvingai, išradingai

Parašyta į Naujienos iš alionmok Antradienis 2 Vasaris 2016 at 6:15 ryte

Alionių pagrindinė mokykla ir Alionių kaimo bendruomenė

Vasario 16-oji – linksmai, spalvingai, išradingai

Vieta: Alionių pagrindinė mokykla

Laikas: vasario 12 d.

  • 10.00 – patriotiškumo pamoka (salėje)
  • 11.00 – Bėgimas, skirtas Vasario 16-ajai (nuo mokyklos iki seniūnijos)
  • Mokyklos kieme laužas, arbata, žaidimai

Laukiame mažų ir didelių, bėgančių ir palaikančių

  • Kviečiame visus prisidėti prie gervių lankstymo už laimingus Lietuvos vaikus (siekis – išlankstyti 1000 gervių, kad noras išsipildytų; gervės turi būti geltonos, žalios arba raudonos spalvos). Prieš šventę jos bus iškabintos mokykloje ir seniūnijoje)
  • Aprangos kodas – tautinės spalvos

Išsamesnė informacija 8 620 47 061  Sigutė Davidavičienė

Naujesnis puslapis »